Autor: Guitar Freak klik

Licencja: Brak

Skrypt działa na zasadzie “normalnego” systemu reportów który mamy w tfsie lecz ten jest lepszy poniewaz gracz który zaraportuje “buga” mapy możemy sprawdzić gdzie on jest ponieważ wiadomość oraz pozycja gracza zapisuje się w folderze /data/logs/report.txt/

Teraz przechodzimy do konkretów!

Część LUA

Wchodzimy do folderu /data/lib/ otwieramy znajdujący się tam plik function.lua i wklejamy do niego:

 function setExhaust(cid, storage)
  setPlayerStorageValue(cid, storage, os.time())
end
 
function isExhausted(cid, storage, exhaust)
  local exhaustTime = getPlayerStorageValue(cid, storage)
  if exhaustTime == -1 then
    return FALSE
  end
  local isExhausted = os.time() - exhaustTime < exhaust
  return isExhausted and TRUE or FALSE
end 

Nastepnie przechodzimy do katalogu /data/talkactions/talkactions.xml/ i doklejamy linjkę:

  <talkaction log="no" words="/report" filter="quotation" event="script" value="textreports.lua"/> 

Przechodzimy do /data/talkactions/scripts/ i tworzymy plik textreports.lua :

textreports.lua
    -- Credits --
    -- References: Shawak & Colandus.
    -- Modifications: Guitar Freak.
 
    local level = 8             -- Minimum level to send a report.
    local minimum = 3            -- Minimum characters per report.
    local maximum = 85           -- Maximum characters per report.
 
    local useExhaust = true     -- True if you want to use exhaustion, false if not.
    local storageValue = 8000    -- Needed for exhaustion to work. Set to any unused value you wish.
    local exhaustTime = 15     -- Exhaust time between each report (15 = 15 seconds).
 
    local getVoc = getPlayerVocationName(cid)
    local position = getCreaturePosition(cid)
 
function onSay(cid, words, param, channel)
 
    if getPlayerLevel(cid) < level then
            doPlayerSendTextMessage(cid,20,"Report Manager:")
            doPlayerSendTextMessage(cid,18,"You need to be at least level "..level.." to send a report.")
 
        elseif (useExhaust and isExhausted(cid, storageValue, exhaustTime) == TRUE) then
            doPlayerSendTextMessage(cid,20,"Report Manager:")
            doPlayerSendTextMessage(cid,18,"Sorry, you need to wait "..exhaustTime.." seconds before sending another report.")
 
        elseif param:len() < minimum then
            doPlayerSendTextMessage(cid,20,"Report Manager:")
            doPlayerSendTextMessage(cid,18,"Sorry, you need to enter atleast " .. minimum .. " characters to send in a report.")
 
        elseif param:len() > maximum then
            doPlayerSendTextMessage(cid,20,"Report Manager:")
            doPlayerSendTextMessage(cid,18,"Sorry, you can only write max. " .. maximum .. " characters per report.")
 
        else
            Log = io.open(getDataDir().."logs/Reports.txt", "a+")
            Log:write("Sent: "..os.date("%A %I:%M:%S %p.").."\n")
            Log:write("From position: X = "..position.x.." | Y = "..position.y.." | Z = "..position.z.."\n")
            Log:write(""..getPlayerName(cid).." ["..getPlayerLevel(cid).."] ("..getVoc.."): "..param.."\n\n")
            Log:close()
                doPlayerSendTextMessage(cid,20,"Report Manager:")
                doPlayerSendTextMessage(cid,27,"You have successfully sent your report. Thanks for your support.")
                setExhaust(cid, storageValue)
        end
        return TRUE
end

Testowany na tfs 0.3.4 oraz 0.3.5 ! Komendy w grze /report tekst

otspub/system_reportow_by_guitar_freak.txt · Last modified: 2010/04/28 15:59 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki