Autor :Infinity z oTibia.net klik

Licencja : Rób co chcesz byle by nie zmieniać autora

Skrypt działa na zasadzie gdy gracz x został zabity przez gracza y (zdenerwował sie bo ma dużo mniejszy level niż gracz y) ma on dużo pieniędzy wiec zamawia hunta graczowi y. Za jego głowę płaci 100k. Gracz z zabija gracza y i otrzymuje nagrodę w wysokości 100k.

Teraz konkrety:

Część SQL

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bounty_hunters` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `fp_id` int(11) NOT NULL,
 `sp_id` int(11) NOT NULL,
 `k_id` int(11) NOT NULL,
 `added` int(15) NOT NULL,
 `prize` bigint(20) NOT NULL,
 `killed` int(11) NOT NULL,
 `kill_time` int(15) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

Część LUA

Wchodzimy do katalogu /data/talkactions/scripts/ tworzymy plik bh-add.lua dodajemy do niego:

bh-add.lua
function onSay(cid, words, param)
if(param == "") then
		doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] Use: \"!hunt [prize],[nick]\" where prize is for example 1(k).")
		return TRUE
	end
	local t = string.explode(param, ",")
	if(not t[2]) then
		doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] Use: \"!hunt [prize],[nick]\" where prize is for example 1(k).")
		return TRUE
	end
 
	local sp_id = getPlayerGUIDByName(t[2])
	if sp_id == nil then
		doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] This player doesn't exists.")		
		return TRUE
	end
 
  local result_plr = db.getResult("SELECT * FROM `bounty_hunters` WHERE `sp_id` = "..sp_id.." AND `killed` = 0;")
  if(result_plr:getID() ~= -1) then
		is = tonumber(result_plr:getDataInt("sp_id"))
		result_plr:free()
  else
		is = 0
  end
  prize = tonumber(t[1])
 
	if(prize == nil or prize < 1) then
		doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] Use: \"!hunt [prize],[nick]\" where prize is for example 1(k).")
		return TRUE
	end
 
	if(prize >= 100000000000000000000) then
		doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] Sorry, you typed too big number!")
		return TRUE
	end
 
	if is ~= 0 then
		doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] This player has already hunted.")	
		return TRUE
	end
 
		if doPlayerRemoveMoney(cid, prize*1000) == TRUE then
		  db.executeQuery("INSERT INTO `bounty_hunters` VALUES (NULL,"..getPlayerGUID(cid)..","..sp_id..",0," .. os.time() .. ","..prize..",0,0);")
			doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] Hunt has been added!")			
		else
			doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "[BOUNTY HUNTERS] You haven't got enough money!")			
		end
 
 
	return 1
end

Następnie wchodzimy do katalogu /data/talkactions/talkactions.xml/ i dodajemy linijkę:

<talkaction access="0" log="no" filter="word" words="!hunt" script="bh-add.lua" />

Kolejnym krokiem jest wejście do katalogu data/creaturescript/creaturescripts.xml i dodanie linijki:

<event type="kill" name="BountyHunter" script="kill.lua"/>

Następnie data/creaturescripts/scripts/ otwieramy plik login.lua i dodajemy tam linijkę:

POD LINIJKA!
	registerCreatureEvent(cid, "PlayerDeath")
DODAC TO
	registerCreatureEvent(cid, "BountyHunter")

Zostajemy w katalogu data/creaturescripts/scripts/ i tworzymy plik kill.lua wklejamy do niego:

kill.lua
function onKill(cid, target)
if isPlayer(target) == TRUE then
---- BOUNTY HUNTERS START -----
pid = cid
pid2 = getPlayerGUID(target)
  local result_plr = db.getResult("SELECT * FROM `bounty_hunters` WHERE `sp_id` = "..pid2.." AND `killed` = 0;")
  if(result_plr:getID() ~= -1) then
  prize = tonumber(result_plr:getDataInt("prize"))
  bid = tonumber(result_plr:getDataInt("id"))
	result_plr:free()
  else
  prize = 0
	bid = 0
  end
 
if (bid ~= 0 and prize ~= 0 and not(getTileInfo(getCreaturePosition(cid)).pvp)) then
  db.executeQuery("UPDATE `bounty_hunters` SET `killed` = 1, `k_id`="..getPlayerGUID(cid)..", `kill_time` = " .. os.time() .. " WHERE `id` = "..bid..";")
	doPlayerAddMoney(cid,prize*1000)
	doPlayerSendTextMessage(cid,MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE,'[BOUNTY HUNTERS] You killed hunted player, so you gained the reward!')
end	
---- BOUNTY HUNTERS END -----
end
return TRUE
end

Część PHP

Tworzymy plik bounty-hunters.php w katalogu z naszym acc makerem.

bounty-hunters.php
  <?php
@mysql_connect("localhost","user","password");
@mysql_select_db("database");
 
$main_content .= '<P ALIGN=CENTER>
  <br>
  <FONT SIZE=5 COLOR=#CFF00C>
    How to use...
  </FONT>
  <br>
  <br>
  <FONT SIZE=2 COLOR=#CFF00C>
  * !hunt [prize],[nick] :
    <FONT SIZE=1 COLOR=#FCC33F>
      Wysyla ogloszenie o huncie dla postaci. Cena w tysiacach.<br>
      Przyklad: !hunt 100,Infinity
    </FONT><br>
  </FONT>
</P>
<br>
<br>
  <center>
    <h1>
      Bounty Hunters
    </h1>
  </center>
    <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=4 WIDTH=100%>
      <TR BGCOLOR="#505050">
        <TD CLASS=white width=30%>
          <center><B>Zlecil</B></center>
        </TD>
        <TD CLASS=white width=30%>
          <center><B>Nagroda</B></center>
        </TD>
        <TD CLASS=white width=30%>
          <center><B>Ofiara</B></center>
        </TD>
        <TD CLASS=white width=10%>
          <center><B>Zabity przez</B></center>
        </TD>
      </TR>';
 $inv = @mysql_query("SELECT * FROM `bounty_hunters` ORDER BY `added` DESC");
$num = 0;
$color=$config['site']['darkborder'];
while($tab = @mysql_fetch_array($inv)){
if($num%2 == 0){$color=$config['site']['darkborder'];}else{$color=$config['site']['lightborder'];}
$pid = $tab['fp_id'];
$sid = $tab['sp_id'];
$kid = $tab['k_id'];
$killed = $tab['killed'];
$prize = $tab['prize']*1000;
if($killed == 0){
$kill = '<font color="red">Nobody!</font>';
}else{
$k = @mysql_query("SELECT * FROM `players` WHERE `id` = ".$kid."");
$k1 = @mysql_fetch_array($k);
$kill_name = $k1['name'];
$kill = '<a href="index.php?subtopic=characters&name='.$kill_name.'">'.$kill_name.'</a>';
}
$f = @mysql_query("SELECT * FROM `players` WHERE `id` = ".$pid."");
$f1 = @mysql_fetch_array($f);
$s = @mysql_query("SELECT * FROM `players` WHERE `id` = ".$sid."");
$s1 = @mysql_fetch_array($s);
$fn = $f1['name'];
$sn = $s1['name'];
 
$main_content .= '
    <TR BGCOLOR="'.$color.'">
      <TD>
        <center>
          <b>
            <a href="index.php?subtopic=characters&name='.$fn.'">'.$fn.'</a>
          </b>
        </center>
      </TD>
      <TD>
        <center>
          <b>
            '.$prize.' gp
          </b>
        </center>
      </TD>
      <TD>
        <center>
          <b>
            <a href="index.php?subtopic=characters&name='.$sn.'">'.$sn.'</a>
          </b>
        </center>
      </TD>
      <TD>
        <center>
          <b>
            '.$kill.'
          </b>
        </center>
      </TD>
    </TR>';
$num++;
}
if($num == 0){
    $main_content.='<TR BGCOLOR="'.$color.'">
      <TD colspan=4>
        <center>
          Currently there are not any bounty hunter offer.
        </center>
      </TD>
    </TR>';
}
    $main_content .='</TABLE><div align="right">Copyright &copy; <a href="http://otibia.net">oTibia.net</a>.</div>';
?>

Teraz dodajemy to do naszego index.php :

POD 
 
  case "guilds";
    $topic = "Guilds";
    $subtopic = "guilds";
    include("guilds.php");
  break; 
 
WKLEJAMY TO
 
  case "bounty-hunters";
    $topic = "Bounty Hunters";
    $subtopic = "characters";
    include("bounty-hunters.php");
  break; 

To dodajemy do naszego layouta jeśli używamy tibiacom layout:

<a href='index.php?subtopic=bounty-hunters'>
 <div id='submenu_bounty' class='Submenuitem' onMouseOver='MouseOverSubmenuItem(this)' onMouseOut='MouseOutSubmenuItem(this)'>
  <div class='LeftChain' style='background-image:url(<?PHP echo $layout_name; ?>/images/general/chain.gif);'></div>
 
  <div id='ActiveSubmenuItemIcon_biunty' class='ActiveSubmenuItemIcon' style='background-image:url(<?PHP echo $layout_name; ?>/images/menu/icon-activesubmenu.gif);'></div>
  <div class='SubmenuitemLabel'>Bounty Hunters</div>
  <div class='RightChain' style='background-image:url(<?PHP echo $layout_name; ?>/images/general/chain.gif);'></div>
 </div>

PAMIETAJ! SYSTEM NIE DZIAŁA W SQLite TYLKO MySQL!

otspub/system_huntowania_graczy_by_infinity.txt · Last modified: 2010/04/28 15:44 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki