Autor: vDk Źródło: Klik

Licencja: Rób co chcesz byle by nie zmieniać autora

System ma usunięte wszystkie dotychczasowe błędy typu: klonowanie przedmiotów. Działa bez błędnie na tfs: 0.3.4 , 0.3.5 , 0.3.6 !

Skrypt działa na zasadzie: gracz x wystawia przedmiot na aukcje za 10k musi wyjść wiec wychodzi z gry. Gracz y zauważa na stronie atrakcyjną oferte i kupuje przedmiot na aukcji.Graczowi y zostaje zabrane 10k a dostaje przedmiot który kupił a gracz x otrzymuje 10k które ma w plecaku.

No to zaczynamy!

Część SQL

ALTER TABLE `players` ADD `auction_balance` INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0';
 
oraz
 
CREATE TABLE `auction_system` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `player` int(11),
 `item_id` int(11),
 `item_name` varchar(255),
 `count` int(11),
 `cost` int(11),
 `date` int(11),
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

Część PHP

Robimy plik auctionsystem.php i wklejamy do niego:

auctionsystem.php
  <?PHP
$auctions = $SQL->query('SELECT `auction_system`.`player`, `auction_system`.`id`, `auction_system`.`item_name`, `auction_system`.`item_id`, `auction_system`.`count`, `auction_system`.`cost`, `auction_system`.`date`, `players`.`name` FROM `auction_system`, `players` WHERE `players`.`id` = `auction_system`.`player` ORDER BY `auction_system`.`id` DESC')->fetchAll();
$players = 0;
 
  $main_content .= '<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=4 WIDTH=100%><TR BGCOLOR="'.$config['site']['vdarkborder'].'"><TD CLASS=white><b>Instruction<b></TD></TR><TR BGCOLOR='.$config['site']['darkborder'].'><TD><center><h2>Commands</h2><b>!offer add, itemName, itemPrice, itemCount</b><br /><small>example: !offer add, plate armor, 500, 1</small><br /><br /><B>!offer buy, AuctionID</b><br /><small>example: !offer buy, 1943</small><br /><br /><b>!offer remove, AuctionID</b><br /><small>example: !offer remove, 1943</small><br /><br /><b>!offer withdraw</b><br /><small>Use this command to get money for sold items.</small></center></TR></TD></TABLE><br />';
  if(empty($auctions))
  {
    $main_content .= '<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=4 WIDTH=100%><TR BGCOLOR="'.$config['site']['vdarkborder'].'"><TD CLASS=white><b>Auctions</b></td></TR><TR BGCOLOR='.$config['site']['darkborder'].'><TD>Currently is no one active Auction.</TD></TR></TABLE>';
    $main_content .= '<br /><p align="right"><small>System created by <a href="http://otland.net/members/vDk/">vDk</a>.</small></p>';
  }
  else
  {
  foreach($auctions as $auction) {
    $players++;
      if(is_int($players / 2))
        $bgcolor = $config['site']['lightborder'];
      else
        $bgcolor = $config['site']['darkborder'];
    $cost = round($auction['cost']/1000, 2);
    $content .= '<TR BGCOLOR='.$bgcolor.'><TD><center>'.$auction['id'].'</center></TD><TD><center><img src="http://otland.net/images/items/'.$auction['item_id'].'.gif"/></center></TD><TD><center>'.$auction['item_name'].'</center></TD><TD><center><a href="?subtopic=characters&name='.urlencode($auction['name']).'">'.$auction['name'].'</a></center></TD><TD><center>'.$auction['count'].'</center></TD><TD><center>'.$cost.'k<br /><small>'.$auction['cost'].'gp</small></center></TD><TD><center>!offer buy, '.$auction['id'].'</center></TR>';
  }
 
  $main_content .= '<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=4 WIDTH=100%><TR BGCOLOR="'.$config['site']['vdarkborder'].'"><TD CLASS=white><b><center>ID</center></b></TD><TD class="white"><b><center>#</center></b></TD><TD class="white"><b><center>Item Name</center></b></TD><TD class="white"><b><center>Player</center></b></TD><TD class="white"><b><center>Count</center></b></TD><TD class="white"><b><center>Cost</center></b></td><TD class="white"><b><center>Buy</center></b></td></TR>'.$content.'</TABLE>';
  $main_content .= '<br /><p align="right"><small>System created by <a href="http://otland.net/members/vDk/">vDk</a>.</small></p>';
}
  ?> 

Pamiętamy też aby dodać to do index.php

  case "auctionsystem";
     $topic = "Auction System";
     $subtopic = "auctionsystem";
     include("auctionsystem.php");
    break; 

Oraz do naszego layouta!( tutaj nie będę podwał ponieważ każdy może mieć inny sposób dodawania.)

Część LUA

Wchodzimy do katalogu /data/talkactions/talkactions.xml tam dodajemy linijkę:

<talkaction words="!offer" event="script" value="auctionsystem.lua"/>

Nastepnie przechodzimy do katalogu /data/talkactions/scripts/ i tam tworzymy plik auctionsystem.lua oraz dodajemy do niego:

auctionsystem.lua
 --[[
    Offline player to player item trader (Auction System) by vDk
        Script version: 1.2a [ -- FIXED CLONE ITEMS BUG -- ]
]]--
local config = {
    levelRequiredToAdd = 20,
    maxOffersPerPlayer = 5,
    SendOffersOnlyInPZ = true,
    blocked_items = {2165, 2152, 2148, 2160, 2166, 2167, 2168, 2169, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2343, 2433, 2640, 6132, 6300, 6301, 9932, 9933}
    }
function onSay(cid, words, param, channel)
    if(param == '') then
        doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Command requires param.")
        return true
    end
 
    local t = string.explode(param, ",")
    if(t[1] == "add") then
        if((not t[2]) or (not t[3]) or (not t[4])) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Command requires param.")
            return true
        end
 
        if(not tonumber(t[3]) or (not tonumber(t[4]))) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You don't set valid price or items count.")
            return true
        end
 
        if(string.len(t[3]) > 7 or (string.len(t[4]) > 3)) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "This price or item count is too high.")
            return true
        end
 
        local item = getItemIdByName(t[2], false)
        if(not item) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Item wich such name does not exists.")
            return true
        end
 
        if(getPlayerLevel(cid) < config.levelRequiredToAdd) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You don't have required (" .. config.levelRequiredToAdd .. ") level.")
            return true
        end
 
        if(isInArray(config.blocked_items, item)) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "This item is blocked.")
            return true
        end
 
        if(getPlayerItemCount(cid, item) < (tonumber(t[4]))) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Sorry, you don't have this item(s).")
            return true
        end
 
        local check = db.getResult("SELECT `id` FROM `auction_system` WHERE `player` = " .. getPlayerGUID(cid) .. ";")
        if(check:getID() == -1) then
        elseif(check:getRows(true) >= config.maxOffersPerPlayer) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Sorry you can't add more offers (max. " .. config.maxOffersPerPlayer .. ")")
            return true
        end
 
        if(config.SendOffersOnlyInPZ) then  
            if(not getTilePzInfo(getPlayerPosition(cid))) then
                doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You must be in PZ area when you add offert to database.")
                return true
            end
        end
 
        if(tonumber(t[4]) < 1 or (tonumber(t[3]) < 1)) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You have to type a number higher than 0.")
            return true
        end
 
        local itemcount, costgp = math.floor(t[4]), math.floor(t[3])
        doPlayerRemoveItem(cid, item, itemcount)
        db.executeQuery("INSERT INTO `auction_system` (`player`, `item_name`, `item_id`, `count`, `cost`, `date`) VALUES (" .. getPlayerGUID(cid) .. ", \"" .. t[2] .. "\", " .. getItemIdByName(t[2]) .. ", " .. itemcount .. ", " .. costgp ..", " .. os.time() .. ")")
        doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "You successfully add " .. itemcount .." " .. t[2] .." for " .. costgp .. " gps to offerts database.")
    end
 
    if(t[1] == "buy") then
        if(not tonumber(t[2])) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Wrong ID.")
            return true
        end
 
        local buy = db.getResult("SELECT * FROM `auction_system` WHERE `id` = " .. (tonumber(t[2])) .. ";")
        if(buy:getID() ~= -1) then
            if(getPlayerMoney(cid) < buy:getDataInt("cost")) then
                doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You don't have enoguh GP.")
                buy:free()
                return true
            end
 
            if(getPlayerName(cid) == getPlayerNameByGUID(buy:getDataInt("player"))) then
                doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Sorry, you can't buy your own items.")
                buy:free()
                return true
            end
 
            if(getPlayerFreeCap(cid) < getItemWeightById(buy:getDataInt("item_id"), buy:getDataInt("count")))then
                doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You try to buy a " .. buy:getDataString("item_name") .. ". It weight " .. getItemWeightById(buy:getDataInt("item_id"), buy:getDataInt("count")) .. " cap oz. and you have only " .. getPlayerFreeCap(cid) .. " oz. free capacity. Put some items to depot and try again.")
                buy:free()
                return true
            end
 
            if(isItemStackable((buy:getDataString("item_id")))) then
                doPlayerAddItem(cid, buy:getDataString("item_id"), buy:getDataInt("count"))
            else
                for i = 1, buy:getDataInt("count") do
                    doPlayerAddItem(cid, buy:getDataString("item_id"), 1)
                end
            end
 
            doPlayerRemoveMoney(cid, buy:getDataInt("cost"))
            db.executeQuery("DELETE FROM `auction_system` WHERE `id` = " .. t[2] .. ";")
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "You bought " .. buy:getDataInt("count") .. " ".. buy:getDataString("item_name") .. " for " .. buy:getDataInt("cost") .. " gps!")
            db.executeQuery("UPDATE `players` SET `auction_balance` = `auction_balance` + " .. buy:getDataInt("cost") .. " WHERE `id` = " .. buy:getDataInt("player") .. ";")
            buy:free()
        else
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Wrong ID.")
        end
    end
 
    if(t[1] == "remove") then
        if((not tonumber(t[2]))) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Wrong ID.")
            return true
        end
 
                if(config.SendOffersOnlyInPZ) then  
                    if(not getTilePzInfo(getPlayerPosition(cid))) then
                        doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You must be in PZ area when you remove offerts from database.")
                        return true
                    end
        end
 
        local delete = db.getResult("SELECT * FROM `auction_system` WHERE `id` = " .. (tonumber(t[2])) .. ";")    
        if(delete:getID() ~= -1) then
            if(getPlayerGUID(cid) == delete:getDataInt("player")) then
                db.executeQuery("DELETE FROM `auction_system` WHERE `id` = " .. t[2] .. ";")
                if(isItemStackable(delete:getDataString("item_id"))) then
                    doPlayerAddItem(cid, delete:getDataString("item_id"), delete:getDataInt("count"))
                else
                    for i = 1, delete:getDataInt("count") do
                        doPlayerAddItem(cid, delete:getDataString("item_id"), 1)
                    end
                end
 
                doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "Your offert has been deleted from offerts database.")
            else
                doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "This is not your offert!")
            end
        delete:free()
        else
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Wrong ID.")
        end
    end
 
    if(t[1] == "withdraw") then
        local balance = db.getResult("SELECT `auction_balance` FROM `players` WHERE `id` = " .. getPlayerGUID(cid) .. ";")
        if(balance:getDataInt("auction_balance") < 1) then
            doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "You don't have money on your auction balance.")
            balance:free()
            return true
        end
 
        doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "You got " .. balance:getDataInt("auction_balance") .. " gps from auction system!")
        doPlayerAddMoney(cid, balance:getDataInt("auction_balance"))
        db.executeQuery("UPDATE `players` SET `auction_balance` = '0' WHERE `id` = " .. getPlayerGUID(cid) .. ";")
        balance:free()
    end
    return true
end

Gotowe!

otspub/system_aukcji_by_vdk_all_fixed.txt · Last modified: 2010/04/28 15:41 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki